Viva sem fingir, ame sem exigir

Viva sem fingir, ame sem exigir
Viva sem fingir, ame sem exigir, escute sem atacar e fale sem ofender.