Vem paz, vem amor, vem felicidade

Vem paz, vem amor, vem felicidade
Vem paz, vem amor, vem felicidade, vem energia boa.